ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/2017

z dnia 17.01.2017 r.

 

Dotyczące:

 

Nazwa projektu: Utworzenie ZOL wraz z opieką środowiskową wyspecjalizowanego w zakresie rehabilitacji osób po przebytych udarach

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego świadczącego usługi stacjonarnej opieki długoterminowej na 60 łóżek oraz opieki środowiskowej świadczonej w miejscu zamieszkania

pacjenta, zwiększając dostępność do usług zdrowotnych na terenie gminy Pierzchnica i województwa świętokrzyskiego. Projekt swym zakresem obejmuje przebudowę infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia do świadczenia usług opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia opieki środowiskowej. ZOL będzie spełniał wymagania do świadczenia

usług dla pacjentów objętych całodobową opieką, które przeszły fazę leczenia szpitalnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji ale ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji a także dalszą opiekę środowiskową pielęgniarek ZOL-u w miejscu zamieszkania. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA WIESŁAWA PIOTROWSKA

 1. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 137

25-432 Kielce,

Tel. 51507077

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS OGÓLNY

 

 1. Opis zamówienia:
 • Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
 • Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę (kod CPV 45212350-4, 45212360-7, 45111291-4)
  • Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

 

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Osinach, gm. Pierzchnica

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
 3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: 31.12.2017 r.
 4. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym

 

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  • Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej
   i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
  • Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
   z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania).

 

 1. Kryterium oceny ofert: Kryterium WAGA (%)
 • Cena oferty (90%)
 • Termin realizacji zamówienia (10%)

 

 1. Sposób oceny ofert:

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

 • Kryterium – cena

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 • Kryterium – termin realizacji zamówienia

gdzie:

R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin realizacji zamówienia

TN – najkrótszy termin zaoferowany w postępowaniu

TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

 1. Sposób wykonania i odbioru prac:
 • Wybór Wykonawców zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu wyboru.

3.2 Płatności związane z zakończeniem dostawy poszczególnych elementów będą regulowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na podstawie kompletnego protokołu odbioru.

 

 1. Inne istotne warunki:
  • Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
  • Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na świadczenie usług. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie dostarczone maszyny i urządzenia.
  • Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za dostawy dodatkowe uznaje się dostawy nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowymi nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania usług dodatkowych będzie – zaakceptowany przez Zamawiającego – „Protokół konieczności” i zawarta umowa na dostawy dodatkowe. Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

 

 1. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:
  • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie
   z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
  • Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA WIESŁAWA PIOTROWSKA, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 137, 25-432 Kielce lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA WIESŁAWA PIOTROWSKA, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 137, 25-432 Kielce
  • Termin składania ofert: do dnia 31.01.2017 r. do godziny 12. Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.
  • Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy.
  • Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej: http://www. http://www.zolosiny.pl/
  • W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: nzozprofilaktyka@interia.eu, adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi e-mailowo każdego W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
  • Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
   od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

 

 1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz innych dokumentów

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:

 • Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3 do oferty.

 

 

 1. Poprawianie omyłek w treści oferty

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań